settrade ความรู้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

settrade

settrade ความรู้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สำหรับบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด PGSLOT จัดทำการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม เมือ่ปี 2543 บริษัทนั้นๆจะ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 โดยจะมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เป็นเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 สล็อต ของทุนการจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำหน้าที่ให้บริการระบบซื้อขายทางการเงินให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เป็นความรู้ที่ดีมากๆ เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการส่ง การสั่ง การซื้อ การขาย และเพื่อที่จะ เพิ่ม

ความอำนวยความสะดวกให้ แก่ผู้ลงทุนทั้งหลายได้ด้วย รวมถึงการพัฒนาการทำงานของระบบงานคอมพิวเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นตัวแทนการขาย และตัวแทนที่ช่วยเรื่องการดูแลงานการตลาดข้อมูล ของ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ทำการเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพไปยังผู้ลงทุน และ หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ผู้ขายข้อมูล บริษัท หลักทรัพย์ สถาบันวิจัย และสื่อมวลชน

การดำเนินงานของบริษัท

ให้บริการระบบซื้อขาหลักทรัพย์ยตราสารทางการเงิน PG SLOT ได้แก่ หุ้น ตราสารอนุพันธ์ หลักทรัพย์และตราสารหนี้ ได้แก่

ระบบซื้อขายหุ้นทางอินเทอร์เน็ต

มีบริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการรวม 27 ราย โดยผู้ลงทุนหลักทรัพย์ที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์สามารถซื้อขายได้หลากหลายอุปกรณ์ หลักทรัพย์ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์แบบคอมพิวเตอร์พกพา ( Pocket PC)

ระบบซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ซึ่งให้บริการ 2 ระบบหลักทรัพย์ ได้แก่ ระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบซื้อขายสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด หลักทรัพย์มีบริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการรวม 26 ราย

ระบบซื้อขายตราสารหนี้

โดยพัฒนาระบบหลักทรัพย์ให้กับตลาดตราสารหนี้ ซึ่งให้บริการหลักทรัพย์แก่บริษัท สมัครpgslot หลักทรัพย์หลักทรัพย์และลูกค้าสถาบันจำนวนรวม 55 ราย

การบริการหลักทรัพย์

เว็บไซต์หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนที่มีหลักทรัพย์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจหลักทรัพย์ลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลราคา หลักทรัพย์ข่าวจากหลากหลายแหล่ง บทวิเคราะห์วิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ และความเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เกี่ยวกับตัวเลขประมาณหลักทรัพย์การทางการเงินของหุ้นบริษัทจดทะเบียน ( SAA Consensus ) หลักทรัพย์บทความและความรู้เกี่ยวกับการลงทุนหลักทรัพย์

ตลอดจนฟังก์ชั่นพอร์ตการลงทุนหลักทรัพย์จำลอง (Virtual Portfolio ) สล็อตออนไลน์ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือทดลองซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารต่าง ๆ และติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนหลักทรัพย์ในพอร์ตเทียบกับราคาตลาดจริงได้ ปัจจุบันมีสมาชิกหลักทรัพย์ใช้บริการรวมกว่า 200,000 ราย และมีผู้ใช้บริการเหลักทรัพย์ฉลี่ยวันละ30,000 Unique IPs และ 1,000,000 Page Views

บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ (Settrade Mobile Services) เป็นบริการหลักทรัพย์ที่ช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลหลักทรัพย์และอำนวยความสะดวกหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนในการติดตามข้อมูลหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และกองทุนรวม เพื่อช่วยหลักทรัพย์ในการตัดสินใจลงทุนได้อย่างทันสถานการณ์หลักทรัพย์ ไม่พลาดโอกาสซื้อขาย โดยมีหลายรูปแบบให้เลือกใช้หลักทรัพย์ตามความต้องการ ได้แก่ บริการ Settrade SMS 4800900 และ Settrade WAP/GPRS

บริการข้อมูล SETSMART

เป็นบริการข้อมูลแบบย้อนหลังหลักทรัพย์ ประกอบด้วยข้อมูลซื้อขายในอดีต หลักทรัพย์ข้อมูลสารสนเทศและปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน อาทิ หลักทรัพย์งบการเงินฉบับเต็ม อัตราส่วนทางการเงิน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลบริษัทสมาชิกหลักทรัพย์ ปัจจุบัน ให้บริการหลายเวอร์ชั่นที่เหมาะสมหลักทรัพย์กับการใช้งานของลูกค้าประเภทต่าง ๆ หลักทรัพย์เช่น บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันวิจัย สถาบันศึกษา หลักทรัพย์และผู้ลงทุน เป็นต้น

บริการข้อมูล การซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักทรัพย์และตลาดอนุพันธ์ สำหรับลูกค้าสถาบัน ได้แก่ ข้อมูลในขณะเวลาซื้อขาย (Real time) หลักทรัพย์สิ้นวัน (End of day) หลักทรัพย์และในอดีต (Historical) แก่สมาชิกประเภทต่าง ๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หลักทรัพย์ หรือเพื่อใช้ศึกษาประกอบการลงทุน เช่น หลักทรัพย์ผู้ค้าข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันวิจัย หนังสือพิมพ์ เป็นต้น มีผู้ใช้บริการรวม 177 ราย

งานให้ความรู้ผู้ลงทุน

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ลงทุนหลักทรัพย์สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หลักทรัพย์และตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์ด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ปัจจุบัน มีหลากหลายหลักสูตรหลักทรัพย์ให้เลือกได้ตามระดับความรู้ของผู้ลงทุหลักทรัพย์ ได้แก่

หลักสูตรระดับต้น หลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่

  • สัมมนา “Internet Tradingหลักทรัพย์ เทคนิคการลงทุนหลักทรัพย์ในหุ้นด้วยตัวเอง ”

หลักสูตรหลักทรัพย์ระดับกลาง สำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องหลักทรัพย์การลงทุนอยู่บ้างแล้ว

  •  สัมมนา “ กลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์อย่างมืออาชีพสไตล์ Online Investorsหลักทรัพย์”
  •  PC Workshop การซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรระดับสูง หลักทรัพย์สำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องหลักทรัพย์การลงทุนค่อนข้างมาก

  •  PC Workshop “ ค้นหาหุ้นเด่นด้วย SETSMART”
  • สัมมนาเชิงวิเคราะห์ภาวะหลักทรัพย์และแนวโน้มตลาด วิเคราะห์อุตสาหกรรมหลักทรัพย์และหุ้นเด่นน่าลงทุน

ออกบูธและจัดกิจกรรมร่วมหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ลงทุนหลักทรัพย์ และประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ของบริษัท หลักทรัพย์พัฒนาระบบเกมตลาดหุ้นจำลองแบบเรียลไทม์ หลักทรัพย์สำหรับใช้ในการแข่งขัน

นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน หลักทรัพย์เพื่อสังคมด้วย ด้วยการ สนับสนุนหลักทรัพย์และส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีแก่เยาวชน ทำหลักทรัพย์ประโยชน์มากมายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักทรัพย์ การจัดงานคอนเสิร์ต Settrade Musical Moment หรือว่าจะเป็นการประกวด เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย โดยเพื่อนๆ รู้ไหมคะว่า การแสดงดนตรีนั้นจะมีความหลากหลายประเภทด้วยนะ เพื่อที่จะให้เยาวชนได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถทางดนตรีได้ด้วย

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม สยามกีฬา สยามสปร์อต ประวัติความเป็นมาบริษัท

SLOT GAME

SLOT GAME เกมสล็อต ที่มีรูปแบบที่แปลกตา และน่าสนใจเป็นอย่างมาก ในหมู่นักพนันสล็อต และยังมีเกม ให้เลือกเล่นมากกว่า 85 เกม++ ยังมีอะไรใหม่ ๆ อีกมากมาย และ PG มีเกมสล็อตทุกอย่างที่คุณต้องการ ทุกเกมของ จะทำให้คุณตื่นเต้น และประสบการณ์ จะทำให้คุณประทับใจ

คุณจะมีเวลาเพลิดเพลิน กับเกมคาสิโนออนไลน์ ที่เข้มข้น และน่าตื่นเต้นของเราได้คัดสรร เฉพาะเนื้อหา คาสิโนออนไลน์ ที่ดีที่สุด อย่างเชี่ยวชาญ และมีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลิน ในการเล่นเกมของคุณ

ดาวน์โหลด

เพื่อความสะดวก ในการเล่น สล็อตออนไลน์ นักพนันทุกท่าน ต้องทำการ ดาวน์โหลด แอพพลิเคชัน PG  เพื่อติดตั้ง แอพในมือถือของท่านก่อน โดยสามารถ ดาวน์โหลด พีจีสล็อต ได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod

โดยการ สแกน QR-Code เพื่อดาวน์โหลด และทำตามขั้นตอนที่เราได้ อธิบายไว้ให้ท่านเข้าใช้ได้ง่าย ชัดเจนครบทุกขั้นตอน สามารถติดตั้ง แอพพลิเคชั่น PG ลงบนมือถือได้แล้ว ท่านจะไม่พลาด การเล่นเกม สล็อตมือถือ แล้วมาสนุกด้วยกัน

เครือข่ายใหญ่ของเรา เป็นเว็บ คาสิโน ระดับประเทศ อย่าง UFABET และ PGSLOT ความด้วยเชี่ยวชาญ ของผู้ร่วมก่อตั้ง รวมถึงทีมงาน และศิลปิน ด้วยการนี้เลยทำให้ผู้คนทึ่งกับ กราฟฟิค ที่ได้สร้างขึ้นมา เป็นภาพที่สวยงาม แต่ยังคงความเป็น เกมสล็อต และเราพร้อมแล้วที่จะให้ทุกคน ได้สัมผัส กับ สล็อตออนไลน์ jokerslot ยุคใหม่ แนวเกมรูปแบบไม่ซ้ำไคร ของวงการ เว็บพนัน ออนไลน์

เครือของเรา ยังมี การพนัน ออนไลน์ อีกมากมายให้ท่านได้เลือกใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น, SLOTXO , UFABET , SA GAMING , SEXY BACCARAT , JOKER GAMING ไครที่เป็นนักพนันตัวจริง จะต้องรู้จักเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้ และจะมีเอเย่นนำมาเปิดเว็บไซต์ เพื่อให้นักพนันทุกท่าน ได้เลือกเข้าใช้บริการ โปรดระวัง! เว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงการโดนโกง ควรเช็คเครดิตเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนเข้าใช้บริการ

เกม สล็อต แต่ล่ะเกมในยุคสมัยนี้ มีรูปแบบ ที่แตกต่างกันออกไป วิธีการเล่นก็จะแตกต่างเช่นเดียวกัน โบนัส แจ็คพอต ในเกม ก็มีมาก มีน้อย ขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติ ไม่ประมาท รับโบนัสใหญ่จากเราไปแบบไม่จำกัด ขอให้ทุกท่านโชคดี! ufabet

ลืม เกมสล็อต ในรูปแบบเดิมไปได้เลย เมื่อท่านได้รู้จักกับ PG เกมสล็อตออนไลน์ ในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ส่งตรงมาจาก ประเทศอังกฤษ และได้รับ ความนิยม มาอย่างต่อเนื่อง ในตัวเกมมี อนิเมชั่น ที่ทำออกมาได้อย่างสวยงาม น่าสนใจ และไม่เหมือนไคร และยังมีค่ายเกมที่น่าสนใจ อย่าง JOKER , EPICWIN , SLOTXO สะดวกมากขึ้นเพราะ สามารถเล่นผ่าน มือถือ ได้เลย พบปัญหา สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง